POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI GDPR

Societatea noastră respectă cu strictețe caracterul confidențial al tuturor datelor și informațiilor pe care dvs. le furnizați în scopul utilizării platformei educaționale și obținerii accesului neîngrădit la serviciile oferite, în condițiile prevăzute la secțiunea Termeni și condiții.

In conformitate cu prevederile Codului civil, părțile au obligația de a acționa si de a-și exercita drepturile recunoscute de lege cu buna-credința, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri.

Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul sau într-un mod excesiv si nerezonabil. Partea vătămată are posibilitatea de a se adresa instanței de judecata competente, pentru a solicitarepararea prejudiciului material sau moral astfel cauzat.

Garantam respectarea confidențialității atât de către angajații societății noastre, cât și de către colaboratorii contractați în vederea prestării serviciilor.

Pentru orice problema sau neclarități în legătură cu utilizarea platformei sau în legătura cu modul în care aveți acces la serviciile contractate, nu ezitați să ne scrieți la adresa de email office@skillio.ro și un reprezentant vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 48 h de la primirea mesajului.

***

Conform prevederilor Regulamentului european nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, utilizatorii site-ului www.skillio.ro   beneficiază de toate drepturile recunoscute de legislația comunitara, fiind protejați împotriva oricăror abuzuri.

  1. SCOPUL UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere specificul paginii www.skillio.ro, în vederea desfășurării obiectului nostru de activitate, prelucram cu precădere următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de email si număr de telefon. Aceste date sunt necesare în scopul încheierii contractelor de prestări servicii la distanță, dar și pentru monitorizarea executării acestora de către părțile contractante.

In calitate de persoana vizată, vă exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal enumerate anterior, odată cu crearea contului individual, necesar accesăriiplatformei educaționale. Societatea noastră poate folosi aceste date nu numai în vederea executării serviciilor achiziționate de către dvs. dar și în oricare din scopurile de mai jos, dacă va fi cazul:

  • pentru a prelua eventualele  cereri și reclamații  și pentru a va răspunde corespunzător, în timp util;

  • pentru a va putea contacta/anunța cu privire la diferite schimbări/modificări ale programelor și cursurilor susținute;

  • în vederea promovării campaniilor publicitare și de marketing; 

  • în scopul monitorizării rezultatelor obținute de către cursanți și furnizării de informații cu privire la comportamentul acestora către părinți/reprezentanți legali. 

  1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Regulamentul european nr. 679/2016 conferă o serie de drepturi tuturor persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, precum:

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a va interesa daca societatea noastră va prelucrează drepturile cu caracter personal, iar în caz afirmativ,  dețineți acces la datele respective precum și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție are în vedere dreptul dvs. de a va opune prelucrării datelor personale, din motive legate de situația particulara in care va regăsiți, atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

În acest caz, operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, exceptând cazul în care  demonstreazăca deține motive legitime și imperioase care îl îndreptățesc la prelucrare și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților persoanei vizate sau când scopul este acela de a constata,  exercita sau apără un drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare privește corectarea datelor cu caracter personal inexacte sau incorecte. Rectificarea urmează apoi să fie comunicată tuturor destinatarilor la care au fost transmise datele, exceptând cazul în care acest lucru se dovedește a fi imposibil ori presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul dvs. de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârziere, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare în vederea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu mai există niciun alt temei juridic care să justifice prelucrarea; vă opuneți prelucrării și nu pot fi reținute  motive legitime care să prevaleze consimțământului; datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat atunci când persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor.

Toate aceste drepturi enumerate anterior, pot fi exercitate direct, printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă societății noastre la adresa de email office@skillio.ro.

*****

În cazul în care, situația invocată de către dvs. nu poate fi soluționata pe cale amiabila, plângerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate  Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Plângerile pot fi adresate de orice persoana care apreciază ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcăprevederile legale în vigoare. 

Plângerile adresate ANSPDCP trebuie formulate obligatoriu în scris, în limba română sau engleza și pot fi depuse la registratura generală a instituției sau pot fi trimise prin poștă, inclusiv prin poșta electronică sau prin utilizarea formularului electronic disponibil pe pagina de internet a ANSPDCP. Plângerile pot fi înaintate fie personal, fie prin reprezentant, caz în care aveți obligația de a anexa dovada împuternicirii persoanei mandatate să vă exercite drepturile legale.

Pentru primirea și înregistrarea valabilă a plângerilor formulate este obligatorie furnizarea următoarelor date ale petiționarului: nume, prenume, adresa poștală de domiciliu sau de reședință, unde urmează să vă fie comunicat răspunsul. În cazul în care plângerea este depusa electronic este obligatorie furnizarea adresei de poșta electronică a petiționarului.

Fără a fi restricționată posibilitatea de a vă adresa direct cu plângere către ANSPDCP, persoanele vizate au dreptul de a se adresa și instanței de judecata competente pentru apărarea drepturilor legale care le-au fost încălcate.

Dacă a fost introdusă o cerere în justiție având același obiect și  aceleași parți, ANSPDCP poate hotărîsuspendarea sau clasarea plângerii, după caz.

Instanța competentă cu privire la încălcarea drepturilor ce au legătură cu protecția datelor personale este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori de la reședința persoanei vizate. Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

  1. TRANSFERUL DE DATE

Vă asiguram că societatea noastră  nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dvs.  personale către terți, pentru scopuri de marketing.

  1. SECURITATEA DATELOR

Vă informăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat, în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin limitarea accesului neautorizat ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. In plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării masurilor de securitate deja implementate.

  1. MODIFICARI

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând politica de confidențialitate și GDPR ori de câte ori acest lucru este necesar  ca urmare a implementării unor noi dispoziții legale sau ca urmare  a schimbării structurii site-ului. Însăde fiecare dată, vom aduce la cunoștința dvs. toate aceste modificări prin publicarea lor pe aceasta pagina în timp util.

În acest sens, vă rugăm să consultați întotdeauna politicile noastre pentru a vă cunoaște drepturile legale dar și pentru a avea cunoștință de obligațiile ce decurg din utilizarea platformei noastre educaționale.